Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet

Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet

Vägföreningen i nordvästra Torsebro

Välkommen till webbsidan för vägföreningen, "716406-0399 Bjärlöv-Harastorp Samfällighetsförening, Kristianstad Bjärlöv GA:1". Vi är huvudman för den del av Torsebro byväg som går mellan husnummer 154 och 227.
Sidan är primärt till för att underlätta för vägföreningens medlemmar att hitta information, som t ex årsmötesprotokoll.
Här finns också information om vilka som sitter i styrelsen, och viss kontaktinformation.


Ordinarie årsmöte 17 augusti kl 19

Välkomna till ett försenat årsmöte! Det var planerat till i mars men sköts fram på grund av corona. Nu är det dags, och alla delägare hälsas välkomna till Hammarbergs på byvägen nr 220 17/8 kl 19.

Vi håller oss utomhus så gott det går.

Se utskickad kallelse här.

Publicerat 2020-08-03

Dagordning vid årsmöte

 • Val av ordförande för stämman
 • Val av två justeringsmän
 • Styrelsens och revisorernas berättelser
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 • Val av styrelse och styrelseordförande
 • Val av revisorer
 • Övriga frågor – samtal om belysning, grävningar, asfalt, hastighet m.m.


Vill du ha kallelse etc. via e-post? Meddela din mailadress till camilla.torsebro (a) gmail.com.

Publicerat 2020-08-04

Detta händer nu

Efter extrastämman 30/11 händer följande:

 • Styrelsen jobbar vidare med kontakterna mot Kristianstads kommun när det gäller belysningen längs byvägen (se nedan).

 • Vi planerar för ett litet "by-event" vid nästa årsmöte [den 28 mars] 2020. Missa inte detta! Mer info kommer - här och i din postlåda.

 • Tillfällig lagning av potthål har gjorts med makadam och grus. Vi avvaktar nu det asfalteringsarbete som kommer att utföras när Eons/Ones grävningar är klara. Då passar vi på och beställer lagning av asfalten.


Publicerat 2019-12-02

Belysningen längs byvägen

Eon har äntligen beslutat gräva ner luftledningen i västra delen av Torsebro. Vägföreningens styrelse har god kontakt med entreprenören One, som gjort en plan för grävningarna.

Ursprungligen skulle arbetet göras före jul 2019, men nu meddelas att Eon prioriterat om. Den nya planen säger januari 2020.

Att luftledningen tas ner medför dock tyvärr att vägens belysning också plockas ner. Den sitter i Eons stolpar, dessa är bedömda som uttjänta, och kommunen har tagit ett initialbeslut om att inte stå för någon ny belysning.

Vi för samtal med kommunen, med inriktningen att nya lampor ska upp. Det är bl.a. en säkerhetsfråga, och särskilt farligt är det vid utfarten mot väg 118, korsningen mot Fridarpsvägen samt den "mörka backen" mellan hus nr 181 och 200. Tyvärr har vi fått nej i första instans men vi jobbar vidare på detta.

Publicerat 2019-12-02

Styrelsens berättelse för åren 2017-2018

Styrelsen för Bjärlöv-Harastorp vägförening har haft löpande kontakt och några möten, för att bl.a. fatta beslut om arbetsinsatser och mindre utlägg. Underhåll av skyltning och blomlådor har utförts, samt viss lagning av potthål. Skrapning av vägkanter och dikesrenovering utfördes under 2017.

Vinterunderhållet har utförts som tidigare genom att I. Sturesson skött snöröjningen. Grusning har begränsats till mycket isiga förhållanden, främst på grund av höga kostnader för sopning. Styrelsen har haft kontakt med entreprenörer och ansvariga för nerläggning av såväl fiber som elledning. Viss samordning har skett med Bjärlöv-Fridarps vägsamfällighet.

Vid 2018 års slut hade Bjärlöv-Harastorp vägförening ett saldo på 27 211 kr. Avgiftsuttag skedde under 2017. Avgiftsuttag brukar normalt ske med tre års mellanrum, och styrelsen ser behov av intäkter under 2020 eller senast 2021.

Det är styrelsens inriktning att ha viss ekonomisk beredskap för en större renovering av vissa sträckor. Delar av vägen är påfallande slitna. Delvis beror detta på ensidig belastning på grund av t.ex. blomlådor, men asfaltbeläggningen är gammal och har inte obegränsad livslängd. Styrelsen beräknar att vägen inom några år behöver en mer omfattande reparation. Tills vidare avvaktar vi det asfalteringsarbete som kommer att utföras efter grävning av både fiber och elledning, och för samtal med berörda entreprenörer om att då även utföra viss lagning på vägföreningens bekostnad.

Nya 30-skyltar är inköpta, och planeras sättas upp bl.a. som dubbelskyltning vid norra infarten och längs Fridarpsvägen före dess anslutning till Torsebro byväg.

Styrelsen arbetar helt ideellt, och det är ofta svårt att få tid till att bottna ordentligt även i frågor som kan anses viktiga. Vi välkomnar därför fler personer till att bidra med goda förslag, styrelsearbete och andra frivilliga insatser.

Styrelsen

Publicerat 2019-12-02

Dokument & länkar

Här hittar du protokoll från (nästan) alla de senaste årsmötena, och lite länkar med användbar information.

Årsmötesprotokoll

2019 | 2017 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Hur sköts en vägförening?

Registerutdrag

Publicerat 2020-04-21

Styrelse och kontaktuppgifter

Styrelsen från 2019 ser ut som följer:

 • Sven Hammarberg (ordf.), 0709-205655, sven.hammarberg [a] ekhaga.se
  Torsebro byväg 220, 291 94 Kristianstad
 • Camilla Hansson (sekr.), Torsebro byväg 227
 • Fredrik Jakobsson (kassör), Torsebro byväg 214
 • Isak Börsbo (ersättare), Torsebro byväg 226
 • Fredrik Frank (ersättare), Torsebro byväg 212

Kom förbi på en fika, pausa promenaden för en pratstund, ring eller maila!

Vägen sköter vi tillsammans, och både goda idéer och arbetsinsatser är välkomna.

Publicerat 2019-12-02